Contact us for reprints on any of the following publications (yzhang2018@g.ucla.edu ).

Last updated April 15st, 2024.


   

  2024 Publications:

  247.Platinum Surface Water Orientation Dictates Hydrogen Evolution Reaction Kinetics in Alkaline Media
  Aamir Hassan Shah, Zisheng Zhang, Chengzhang Wan, Sibo Wang, Ao Zhang, Laiyuan Wang, Anastassia N Alexandrova, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  Journal of the American Chemical Society 146,14 , 9623-9630 (2024) doi:https://doi.org/10.1021/jacs.3c12934

  246.Unraveling and Resolving the Inconsistencies in Tafel Analysis for Hydrogen Evolution Reactions
  Chengzhang Wan, Yansong Ling, Sibo Wang, Heting Pu, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  ACS Central Science 10,3 , 658-665 (2024) doi:https://doi.org/10.1021/acscentsci.3c01439

  245.Ag–Ru interface for highly efficient hydrazine assisted water electrolysis
  Xiaoyang Fu, Dongfang Cheng, Ao Zhang, Jingxuan Zhou, Sibo Wang, Xun Zhao, Jun Chen, Philippe Sautet, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  Energy & Environmental Science 17, 2279-2286 (2024) doi:https://doi.org/10.1039/d3ee02981f

  2023 Publications:

  244.A chemical-dedoping strategy to tailor electron density in molecular-intercalated bulk monolayer MoS2
  Boxuan Zhou, Jingyuan Zhou, Laiyuan Wang, Jin Ho Kang, Ao Zhang, Jingxuan Zhou, Dehui Zhang, Dong Xu, Bangyao Hu, Shibin Deng, Libai Huang, Chee Wei Wong, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  Nature Synthesis 1-9, (2023) doi:https://doi.org/10.1186/s43593-023-00040-8

  243.Proton transport through interfaces in nanophase-separation of hydrated aquivion membrane: Molecular dynamics simulation approach
  Mohammed Bazaid, Yu Huang, William A. Goddard III, Seung Soon Jang
  Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 676, Part A, 5(2023) doi:https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2023.132187

  242.Lead halide perovskite sensitized WSe2 photodiodes with ultrahigh open circuit voltages
  Sung-Joon Lee, Hung-Chieh Cheng, Yiliu Wang, Boxuan Zhou, Dehui Li, Gongming Wang, Yuan Liu, Jian Guo, Hao Wu, Dae Joon Kang, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  eLight 1, 1-10(2023) doi:https://doi.org/10.1186/s43593-023-00040-8

  241.Bubble-Mediated Large-Scale Hierarchical Assembly of Ultrathin Pt Nanowire Network Monolayer at Gas/Liquid Interfaces
  Enbo Zhu, Yang Liu, Jin Huang, Ao Zhang, Bosi Peng, Zeyan Liu, Haotian Liu, Jiaji Yu, Yan-Ruide Li, Lili Yang, Xiangfeng Duan, Yu Huang
  ACS Nano ,(2023) doi:https://doi.org/10.1021/acsnano.3c04771

  240.Toward Molecular Level Understandings of Hydrogen Evolution Reaction on Platinum Surface
  Aamir Hassan Shah, Chengzhang Wan, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  The Journal of Physical Chemistry C ,(2023) doi:https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c03217

  239.Amorphous nickel hydroxide shell tailors local chemical environment on platinum surface for alkaline hydrogen evolution reaction
  Chengzhang Wan, Zisheng Zhang, Juncai Dong, Mingjie Xu, Heting Pu, Daniel Baumann, Zhaoyang Lin, Sibo Wang, Jin Huang, Aamir Hassan Shah, Xiaoqing Pan, Tiandou Hu, Anastassia N Alexandrova, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  Nature materials ,1-8(2023) doi:https://doi.org/10.1038/s41563-023-01584-3

  238.Bifunctional Ultrathin RhRu0.5-Alloy Nanowire Electrocatalysts for Hydrazine-Assisted Water Splitting
  Xiaoyang Fu, Dongfang Cheng, Chengzhang Wan, Simran Kumari, Hongtu Zhang, Ao Zhang, Huaixun Huyan, Jingxuan Zhou, Huaying Ren, Sibo Wang, Zipeng Zhao, Xun Zhao, Jun Chen, Xiaoqing Pan, Philippe Sautet, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  Advanced Materials 23,2301533(2023) doi:https://doi.org/10.1002/adma.202301533

  237.Highly Selective Electrochemical Reduction of CO2 into Methane on Nanotwinned Cu
  Jin Cai, Qing Zhao, Wei-You Hsu, Chungseok Choi, Yang Liu, John Mark P. Martirez, Chih Chen, Jin Huang, Emily A. Carter, and Yu Huang
  Journal of the American Chemical Society 16,9136–9143(2023) doi:https://doi.org/10.1021/jacs.3c00847

  236.Periodic Assembly of Diblock Pt–Au Heteronanowires for the Methanol Oxidation Reaction
  Yang Liu, Enbo Zhu, Jin Huang, Ao Zhang, Aamir Hassan Shah, Qingying Jia, Mingjie Xu, Ershuai Liu, Qiang Sun, Xiangfeng Duan, and Yu Huang
  Nano Letter , (2023) doi:https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c00029/

  2022 Publications:

  235.Photocarrier-induced persistent structural polarization in soft-lattice lead halide perovskites
  Qi Qian , Zhong Wan , Hiroyuki Takenaka, Jong K. Keum, Tyler J. Smart, Laiyuan Wang, Peiqi Wang, Jingyuan Zhou, Huaying Ren , Dong Xu, Yu Huang , Yuan Ping  & Xiangfeng Duan
  Nature Nanotechnology 599,404-410 (2022) doi:10.1038/s41565-022-01306-x

  234.A general one-step plug-and-probe approach to top-gated transistors for rapidly probing delicate electronic materials
  Laiyuan Wang, Peiqi Wang, Jin Huang, Bosi Peng, Chuancheng Jia, Qi Qian, Jingyuan Zhou, Dong Xu, Yu Huang & Xiangfeng Duan
  Nature Nanotechnology 17,1206-1213 (2022) doi:https://doi.org/10.1038/s41565-022-01221-1

  233.The role of alkali metal cations and platinum-surface hydroxyl in the alkaline hydrogen evolution reaction
  Aamir Hassan Shah, Zisheng Zhang, Zhihong Huang, Sibo Wang, Guangyan Zhong, Chengzhang Wan, Anastassia N. Alexandrova, Yu Huang & Xiangfeng Duan
  Nature Catalysis 5,923-933 (2022) doi:https://doi.org/10.1038/s41929-022-00851-x

  232.Stability of Platinum-Group-Metal-Based Electrocatalysts in Proton Exchange Membrane Fuel Cells
  Enbo Zhu, Menghao Wu, Haozhe Xu, Bosi Peng, Zeyan Liu, Yu Huang, Yujing Li
  Advanced Functional Materials , (2022) doi: https://doi.org/10.1002/adfm.202203883

  231.Determining the hydronium pKα at platinum surfaces and the effect on pH-dependent hydrogen evolution reaction kinetics
  Guangyan Zhong, Tao Cheng, Aamir Hassan Shah, Chengzhang Wan, Zhihong Huang, Sibo Wang, Tianle Leng, Yu Huang, William A Goddard III, Xiangfeng Duan
  Proceedings of the National Academy of Sciences 119, 39 (2022) doi:https://doi.org/10.1073/pnas.2208187119

  230.Graphene-nanopocket-encaged PtCo nanocatalysts for highly durable fuel cell operation under demanding ultralow-Pt-loading conditions
  Zipeng Zhao, Zeyan Liu, Ao Zhang, Xingxu Yan, Wang Xue, Bosi Peng, Huolin L. Xin, Xiaoqing Pan, Xiangfeng Duan & Yu Huang
  Nature Nanotechnology 17, 968–975 (2022) doi:https://doi.org/10.1038/s41565-022-01170-9

  229.Experimental Sabatier plot for predictive design of active and stable Pt-alloy oxygen reduction reaction catalysts
  Jin Huang, Luca Sementa, Zeyan Liu, Giovanni Barcaro, Miao Feng, Ershuai Liu, Li Jiao, Mingjie Xu, Denis Leshchev, Sung-Joon Lee, Mufan Li, Chengzhang Wan, Enbo Zhu, Yang Liu, Bosi Peng, Xiangfeng Duan, William A Goddard, Alessandro Fortunelli, Qingying Jia, Yu Huang
  Nature Catalysis 5, 513-523 (2022) doi:https://doi.org/10.1038/s41929-022-00797-0

  228.Chiral molecular intercalation superlattices
  Qi Qian, Huaying Ren, Jingyuan Zhou, Zhong Wan, Jingxuan Zhou, Xingxu Yan, Jin Cai, Peiqi Wang, Bailing Li, Zdenek Sofer, Bo Li, Xidong Duan, Xiaoqing Pan, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  Nature 606, 902-908(2022) doi:https://doi.org/10.1038/s41586-022-04846-3

  227.1D PtCo nanowires as catalysts for PEMFCs with low Pt loading
  Jin Huang, Bosi Peng, Thomas Stracensky, Zeyan Liu, Ao Zhang, Mingjie Xu, Yang Liu, Zipeng Zhao, Xiangfeng Duan, Qingying Jia, Yu Huang
  Science China Materials 65, 704-711 (2022) doi:10.1007/s40843-021-1777-x

  226.Highly stretchable van der Waals thin films for adaptable and breathable electronic membranes
  Zhuocheng Yan, Dong Xu, Zhaoyang Lin, Peiqi Wang, Bocheng Cao, Huaying Ren, Frank Song, Chengzhang Wan, Laiyuan Wang, Jingxuan Zhou, Xun Zhao, Jun Chen, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  Science 375, 852-859 (2022) doi:10.1126/science.abl8941

  225.Atomic-scale identification of the active sites of nanocatalysts
  Yao Yang, Jihan Zhou, Zipeng Zhao, Geng Sun, Saman Moniri, Colin Ophus, Yongsoo Yang, Ziyang Wei, Yakun Yuan, Cheng Zhu, Qiang Sun, Qingying Jia, Hendrik Heinz, Jim Ciston, Peter Ercius, Philippe Sautet, Yu Huang, Jianwei Miao
  arXiv (2022) doi:2202.09460

  224.Noble Metal Based Electrocatalysts for Alcohol Oxidation Reactions in Alkaline Media
  Xiaoyang Fu, Chengzhang Wan, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  Advanced Functional Materials , 2106401 (2022) doi:10.1002/adfm.202106401

  2021 Publications:

  223.Approaching the intrinsic exciton physics limit in two-dimensional semiconductor diodes
  Peng Chen, Timothy L. Atallah, Zhaoyang Lin, Peiqi Wang, Sung-Joon Lee, Junqing Xu, Zhihong Huang, Xidong Duan, Yuan Ping, Yu Huang, Justin R. Caram & Xiangfeng Duan
  Nature Materials 599, 404-410 (2021) doi:https://doi.org/10.1038/s41586-021-03949-7

  222.Chemical vapour deposition of Fe–N–C oxygen reduction catalysts with full utilization of dense Fe–N4 sites
  Li Jiao, Jingkun Li, Lynne LaRochelle Richard, Qiang Sun, Thomas Stracensky, Ershuai Liu, Moulay Tahar Sougrati, Zipeng Zhao, Fan Yang, Sichen Zhong, Hui Xu, Sanjeev Mukerjee, Yu Huang, David A Cullen, Jae Hyung Park, Magali Ferrandon, Deborah J Myers, Frédéric Jaouen, Qingying Jia
  Nature Materials 20, 1385–1391 (2021) doi:s41563-021-01030-2

  221.Two-dimensional van der Waals thin film transistors as active matrix for spatially resolved pressure sensing
  Chao Ma, Dong Xu, Peiqi Wang, Zhaoyang Lin, Jingyuan Zhou, Chuancheng Jia, Jin Huang, Shengtao Li, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  Nano Research 14, 3395–3401 (2021) doi:10.1007/s12274-021-3717-0

  220.Intimate atomic Cu-Ag interfaces for high CO2RR selectivity towards CH4 at low over potential
  Chungseok Choi, Jin Cai, Changsoo Lee, Hyuck Mo Lee, Mingjie Xu, Yu Huang
  Nano research 14, 3497–3501 (2021) doi:10.1007/s12274-021-3639-x

  219.Silver nanoparticles boost charge-extraction efficiency in Shewanella microbial fuel cells
  Bocheng Cao, Zipeng Zhao, Lele Peng, Hui-Ying Shiu, Mengning Ding, Frank Song, Xun Guan, Calvin K. Lee, Jin Huang, Dan Zhu, Xiaoyang Fu, Gernard C.L. Wong, Chong Liu, Kenneth Nealson, Paul S. Weiss, Xiangfeng Duan, Yu Huang
  Science 373, 1336-1340 (2021) doi:10.1126/science.abf3427

  218.High-yield exfoliation of 2D semiconductor monolayers and reassembly of organic/inorganic artificial superlattices
  Zhaoyang Lin, Zhong Wan, Frank Song, Bolong Huang, Chuancheng Jia, Qi Qian, Joon Sang Kang, Yutong Wu, Xingxu Yan, Lele Peng, Chengzhang Wan, Jingyuan Zhou, Zdenek Sofer, Imran Shakir, Zeyad Almutairi, Sarah Tolbert, Xiaoqing Pan, Yongjie Hu, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  Chem 7, 8 (2021) doi:10.1016/j.chempr.2021.03.022

  217.High-order superlattices by rolling up van der Waals heterostructures
  Bei Zhao, Zhong Wan, Yuan Liu, Junqing Xu, Xiangdong Yang, Dingyi Shen, Zucheng Zhang, Chunhao Guo, Qi Qian, Jia Li, Ruixia Wu, Zhaoyang Lin, Xingxu Yan, Bailing Li, Zhengwei Zhang, Huifang Ma, Bo Li, Xiao Chen, Yi Qiao, Imran Shakir, Zeyad Almutairi, Fei Wei, Yue Zhang, Xiaoqing Pan, Yu Huang, Yuan Ping, Xidong Duan, Xiangfeng Duan
  Nature 591, 385-390 (2021) doi:10.1038/s41586-021-03338-0

  216.Toward Rational Design of Single-Atom Catalysts
  Bosi Peng, Haotian Liu, Zeyan Liu, Xiangfeng Duan, Yu Huang
  J. Phys. Chem. Lett. 12, 2837-2847 (2021) doi:10.1021/acs.jpclett.1c00049

  215.Promises and prospects of two-dimensional transistors
  Yuan Liu, Xidong Duan, Hyeon-Jin Shin, Seongjun Park, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  Nature 591, 43-53 (2021) doi:10.1038/s41586-021-03339-z

  214.Van der Waals epitaxial growth of air-stable CrSe2 nanosheets with thickness-tunable magnetic order
  Bo Li, Zhong Wan, Cong Wang, Peng Chen, Bevin Huang, Xing Cheng, Qi Qian, Jia Li, Zhengwei Zhang, Guangzhuang Sun, Bei Zhao, Huifang Ma, Ruixia Wu, Zhongming Wei, Yuan Liu, Lei Liao, Yu Ye, Yu Huang, Xiaodong Xu, Xidong Duan, Wei Ji, Xiangfeng Duan
  Nat. Mater. 20, 818-825 (2021) doi:s41563-021-00927-2

  213.Van der Waals Heterostructures by Design: From 1D and 2D to 3D
  Peiqi Wang, Chuancheng Jia, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  Matter 4, 552-581 (2021) doi:10.1016/j.matt.2020.12.015

  212.Large-area synthesis and patterning of all-inorganic lead halide perovskite thin films and heterostructures
  Yiliu Wang, Chuancheng Jia, Zheng Fan, Zhaoyang Lin, Sung-Joon Lee, Timothy L Atallah, Justin R Caram, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  Nano Lett. 21, 1454-1460 (2021) doi:10.1021/acs.nanolett.0c04594

  211.Elastic ceramic aerogels for thermal superinsulation under extreme conditions
  Xiang Xu, Shubin Fu, Jingran Guo, Hui Li, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  Materials Today 42, 162-177 (2021) doi:10.1016/j.mattod.2020.09.034

  2020 Publications:

  210.Band structure engineered tunneling heterostructures for high-performance visible and near-infrared photodetection
  Fakun Wang, Peng Luo, Yue Zhang, Yu Huang, Qingfu Zhang, Yuan Li, Tianyou Zhai
  Sci. China Press 63, 1537-1547 (2020) doi:10.1007/s40843-020-1353-3

  209. Robust flexible pressure sensors made from conductive micropyramids for manipulation tasks
  Chao Ma, Dong Xu, Yun-Chiao Huang, Peiqi Wang, Jin Huang, Jingyuan Zhou, Wenfeng Liu, Sheng-Tao Li, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  ACS nano 14, 12866-12876 (2020) doi:10.1021/acsnano.0c03659

  208. Interpretable molecular models for molybdenum disulfide and insight into selective peptide recognition
  Juan Liu, Jin Zeng, Cheng Zhu, Jianwei Miao, Yu Huang and Hendrik Heinz
  Chem. Sci. 11, 8708-8722 (2020) doi:10.1039/D0SC01443E

  207. Compressed Intermetallic PdCu for Enhanced Electrocatalysis
  Michelle M. Flores Espinosa, Tao Cheng, Mingjie Xu, Luca Abatemarco, Chungseok Choi, Xiaoqing Pan, William A. Goddard, Zipeng Zhao, Yu Huang
  ACS Energy Lett. (2020) doi:10.1021/acsenergylett.0c01959

  206. Tailoring a Three-Phase Microenvironment for High-Performance Oxygen Reduction Reaction in Proton Exchange Membrane Fuel Cells
  Zipeng Zhao, Md Delowar Hossain, Chunchuan Xu, Zijie Lu, Yi-Sheng Liu, Shang-Hsien Hsieh, Ilkeun Lee, Wenpei Gao, Jun Yang, Boris V. Merinov, Wang Xue, Zeyan Liu, Jingxuan Zhou, Zhengtang Luo, Xiaoqing Pan, Francisco Zaera, Jinghua Guo, Xiangfeng Duan, William A. Goddard III, Yu Huang
  Matter (2020) doi:10.1016/j.matt.2020.09.025

  205. Beyond Extended Surfaces: Understanding the Oxygen Reduction Reaction on Nanocatalysts
  Zeyan Liu, Zipeng Zhao, Bosi Peng, Xiangfeng Duan & Yu Huang
  J. Am. Chem. Soc. (2020) doi:10.1021/jacs.0c07696

  204. Programmable devices based on reversible solid-state doping of two-dimensional semiconductors with superionic silver iodide
  Sung-Joon Lee, Zhaoyang Lin, Jin Huang, Christopher S. Choi, Peng Chen, Yuan Liu, Jian Guo, Chuancheng Jia, Yiliu Wang, Laiyuan Wang, Qingliang Liao, Imran Shakir, Xidong Duan, Bruce Dunn, Yue Zhang, Yu Huang & Xiangfeng Duan
  Nat. Electron. (2020) doi:10.1038/s41928-020-00472-x

  203. Highly active and stable stepped Cu surface for enhanced electrochemical CO2 reduction to C2H4
  Chungseok Choi, Soonho Kwon, Tao Cheng, Mingjie Xu, Peter Tieu, Changsoo Lee, Jin Cai, Hyuck Mo Lee, Xiaoqing Pan, Xiangfeng Duan, William A. Goddard III & Yu Huang
  Nat. Catal. (2020) doi:10.1038/s41929-020-00504-x

  202. A fundamental look at electrocatalytic sulfur reduction reaction
  Lele Peng, Ziyang Wei, Chengzhang Wan, Jing Li, Zhuo Chen, Dan Zhu, Daniel Baumann, Haotian Liu, Christopher S. Allen, Xiang Xu, Angus I. Kirkland, Imran Shakir, Zeyad Almutairi, Sarah Tolbert, Bruce Dunn, Yu Huang, Philippe Sautet & Xiangfeng Duan,
  Nat. Catal. (2020) doi:10.1038/s41929-020-0498-x

  201. Tungsten as “Adhesive” in Pt2CuW0.25 Ternary Alloy for Highly Durable Oxygen Reduction Electrocatalysis
  Wenzhe Tu, Wenjia Luo, Changli Chen, Kai Chen, Enbo Zhu, Zipeng Zhao, Zelin Wang, Tao Hu, Huachao Zai, Xiaoxing Ke, Manling Sui, Pengwan Chen, Qingshan Zhang, Qi Chen, Yujing Li, Yu Huang,
  Adv. Funct. Mater. 30, 1908230 (2020) doi: 10.1002/adfm.201908230

  200. Pt3Ag alloy wavy nanowires as highly effective electrocatalysts for ethanol oxidation reaction
  Xiaoyang Fu, Chengzhang Wan, Aixin Zhang, Zipeng Zhao, Huaixun Huyan, Xiaoqing Pan, Shuaijing Du, Xiangfeng Duan, Yu Huang,
  Nano Res. 13, 1472-1478 (2020) doi: 10.1007/s12274-020-2754-4

  199. Redox Control of Charge Transport in Vertical Ferrocene Molecular Tunnel Junctions
  Chuancheng Jia, Iain M Grace, Peiqi Wang, Abdelkareem Almeshal, Zhihong Huang, Yiliu Wang, Peng Chen, Laiyuan Wang, Jingyuan Zhou, Ziying Feng, Zipeng Zhao, Yu Huang, Colin J Lambert, Xiangfeng Duan,
  Chem 6, 1172-1182 (2020) doi:10.1016/j.chempr.2020.02.018

  198. Suppressed threshold voltage roll-off and ambipolar transport in multilayer transition metal dichalcogenide feed-back gate transistors
  Yang Liu, Peiqi Wang, Yiliu Wang, Yu Huang, Xiangfeng Duan,
  Nano Res. 13, 1943-1947 (2020) doi: 10.1007/s12274-020-2760-6

  197. General synthesis of two-dimensional van der Waals heterostructure arrays
  Jia Li, Xiangdong Yang, Yang Liu, Bolong Huang, Ruixia Wu, Zhengwei Zhang, Bei Zhao, Huifang Ma, Weiqi Dang, Zheng Wei, Kai Wang, Zhaoyang Lin, Xingxu Yan, Mingzi Sun, Bo Li, Xiaoqing Pan, Jun Luo, Guangyu Zhang, Yuan Liu, Yu Huang, Xidong Duan, Xiangfeng Duan,
  Nature 579, 368-374 (2020) doi: 10.1038/s41586-020-2098-y

  196. Molecular Design of Single‐Atom Catalysts for Oxygen Reduction Reaction
  Chengzhang Wan, Xiangfeng Duan, Yu Huang,
  Adv. Energy Mater. 10, 1903815 (2020) doi: 10.1002/aenm.201903815

  195. Doping on demand in 2D devices
  Sung-Joon Lee, Zhaoyang Lin, Xiangfeng Duan, Yu Huang,
  Nat. Electron. 3, 77-78 (2020) doi:10.1038/s41928-020-0376-1

  194. Sensitive pressure sensors based on conductive microstructured air-gap gates and two-dimensional semiconductor transistors
  Yun-Chiao Huang, Yuan Liu, Chao Ma, Hung-Chieh Cheng, Qiyuan He, Hao Wu, Chen Wang, Cheng-Yi Lin, Yu Huang, Xiangfeng Duan,
  Nat. Electron. 3, 59-69 (2020) doi: 10.1038/s41928-019-0356-5

  193. Iridium single-atom catalyst on nitrogen-doped carbon for formic acid oxidation synthesized using a general host–guest strategy
  Zhi Li, Yuanjun Chen, Shufang Ji, Yan Tang, Wenxing Chen, Ang Li, Jie Zhao, Yu Xiong, Yuen Wu, Yue Gong, Tao Yao, Wei Liu, Lirong Zheng, Juncai Dong, Yu Wang, Zhongbin Zhuang, Wei Xing, Chun-Ting He, Chao Peng, Weng-Chon Cheong, Qiheng Li, Maolin Zhang, Zheng Chen, Ninghua Fu, Xin Gao, Wei Zhu, Jiawei Wan, Jian Zhang, Lin Gu, Shiqiang Wei, Peijun Hu, Jun Luo, Jun Li, Chen Chen, Qing Peng, Xiangfeng Duan, Yu Huang, Xiao-Ming Chen, Dingsheng Wang, Yadong Li,
  Nat. Chem. 12, 764-772 (2020) doi: 10.1038/s41557-020-0473-9

  192. Probing photoelectrical transport in lead halide perovskites with van der Waals contacts
  Yiliu Wang, Zhong Wan, Qi Qian, Yuan Liu, Zhuo Kang, Zheng Fan, Peiqi Wang, Yekan Wang, Chao Li, Chuancheng Jia, Zhaoyang Lin, Jian Guo, Imran Shakir, Mark Goorsky, Xidong Duan, Yue Zhang, Yu Huang and Xiangfeng Duan,
  Nat. Nanotechnol. 15, 768–775 (2020) doi: 10.1038/s41565-020-0729-y

  191. Enhancement of oxygen reduction reaction activity by grain boundaries in platinum nanostructures
  Enbo Zhu, Wang Xue, Shiyi Wang, Xucheng Yan, Jingxuan Zhou, Yang Liu, Jin Cai, Ershuai Liu, Qingying Jia, Xiangfeng Duan, Yujing Li, Hendrik Heinz, Yu Huang,
  Nano Res. (2020) doi: 10.1007/s12274-020-3007-2

  190. van der Waals Integrated Devices Based on Nanomembranes of 3D Materials
  Yang Liu, Peiqi Wang, Yiliu Wang, Zhaoyang Lin, Haotian Liu, Jin Huang, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  Nano Lett. 20(2), 1410-1416 (2020) doi:10.1021/acs.nanolett.9b05027

  189. Highly Reliable Low-Voltage Memristive Switching and Artificial Synapse Enabled by van der Waals Integration
  Jian Guo, Laiyuan Wang, Yuan Liu, Zipeng Zhao, Enbo Zhu, Zhaoyang Lin, Peiqi Wang, Chuancheng Jia, Shengxue Yang, Sung-Joon Lee, Wei Huang, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  Matter 2, 965-976 (2020) doi:10.1016/j.matt.2020.01.011

   

  2019 Publications:

  188.Single-atom tailoring of platinum nanocatalysts for high-performance multifunctional electrocatalysis
  Mufan Li, Kaining Duanmu, Chengzhang Wan, Tao Cheng, Liang Zhang, Sheng Dai, Wenxin Chen, Zipeng Zhao, Peng Li, Huilong Fei, Yuanming Zhu, Rong Yu, Jun Luo, Ketao Zang, Zhaoyang Lin, Mengning Ding, Jin Huang, Hongtao Sun, Jinghua Guo, Xiaoqing Pan, William A Goddard, Philippe Sautet, Yu Huang, Xiangfeng Duan,
  Nat. Catal. 2, 495-503 (2019) doi:10.1038/s41929-019-0279-6

  187.Double-negative-index ceramic aerogels for thermal superinsulation
  Xiang Xu, Qiangqiang Zhang, Menglong Hao, Yuan Hu, Zhaoyang Lin, Lele Peng, Tao Wang, Xuexin Ren, Chen Wang, Zipeng Zhao, Chengzhang Wan, Huilong Fei, Lei Wang, Jian Zhu, Hongtao Sun, Wenli Chen, Tao Du, Biwei Deng, Gary J. Cheng, Imran Shakir, Chris Dames, Timothy S. Fisher, Xiang Zhang, Hui Li, Yu Huang, Xiangfeng Duan,
  Science 363, 723-727 (2019) doi:10.1126/science.aav7304

  186.Van der Waals integration before and beyond two-dimensional materials
  Yuan Liu, Yu Huang & Xiangfeng Duan,
  Nature 567, 323-333 (2019) doi:10.1038/s41586-019-1013-x

  185. Differential surface elemental distribution leads to significantly enhanced stability of PtNi-based ORR catalysts
  Liang Cao, Zipeng Zhao, Zeyan Liu, Wenpei Gao, Sheng Dai, Joonho Gha, Wang Xue, Hongtao Sun, Xiangfeng Duan, Xiaoqing Pan, Tim Mueller, Yu Huang
  Matter 1(6), 1567-1580 (2019) doi:10.1016/j.matt.2019.07.015

  184. SnSe/MoS2 van der Waals Heterostructure Junction Field‐Effect Transistors with Nearly Ideal Subthreshold Slope
  Jian Guo, Laiyuan Wang, Yiwei Yu, Peiqi Wang, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  Adv. Mater. 31(49), 1902962 (2019) doi:10.1002/adma.201902962

  183. Ultra-high Areal Capacity Realized in Three-Dimensional Holey Graphene/SnO2 Composite Anodes
  Junfei Liang, Hongtao Sun, Zipeng Zhao, Yiliu Wang, Zhiying Feng, Jian Zhu, Lin Guo, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  iScience 19, 728-736 (2019) doi:10.1016/j.isci.2019.08.025

  182. In Situ Probing Molecular Intercalation in Two-Dimensional Layered Semiconductors
  Qiyuan He, Zhaoyang Lin, Mengning Ding, Anxiang Yin, Udayabagya Halim, Chen Wang, Yuan Liu, Hung-Chieh Cheng, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  Nano Lett. 19(10), 6819-6826 (2019) doi:10.1021/acs.nanolett.9b01898

  181. Van der Waals thin-film electronics
  Zhaoyang Lin, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  Nat. Electron. 2(9), 378-388 (2019) doi:10.1038/s41928-019-0301-7

  180. 3D Structure Determination of Pt-based Nanocatalysts at Atomic Resolution
  Yao Yang, Jihan Zhou, Yongsoo Yang, Zipeng Zhao, Dennis S Kim, Xuezeng Tian, Colin Ophus, Jim Ciston, Peter Ercius, Yu Huang, Jianwei Miao
  Microsc. Microanal. 25(S2), 398-399 (2019) doi:10.1017/S1431927619002721

  179. In situ transmission electron microscopy for energy materials and devices
  Zheng Fan, Liqiang Zhang, Daniel Baumann, Lin Mei, Yuxing Yao, Xidong Duan, Yumeng Shi, Jianyu Huang, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  Adv. Mat. 31(33), 1900608 (2019) doi:10.1002/adma.201900608

  178. Nanowire electronics: From nanoscale to macroscale
  Chuancheng Jia, Zhaoyang Lin, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  Chem. Rev. 119(15), 9074-9135 (2019) doi:10.1021/acs.chemrev.9b00164

  177. PtCuNi Tetrahedra Catalysts with Tailored Surfaces for Efficient Alcohol Oxidation
  Jin Huang, Yang Liu, Mingjie Xu, Chengzhang Wan, Haotian Liu, Mufan Li, Zhihong Huang, Xiangfeng Duan, Xiaoqing Pan, Yu Huang
  Nano. Lett. 19(8), 5431-5436 (2019) doi:10.1021/acs.nanolett.9b01937

  176. Hollow Loofah‐Like N, O‐Co‐Doped Carbon Tube for Electrocatalysis of Oxygen Reduction
  Yuanyuan Dong, Mengwei Zhou, Wenzhe Tu, Enbo Zhu, Ye Chen, Yizhou Zhao, Shijun Liao, Yu Huang, Qi Chen, Yujing Li
  Adv. Funct. Mater. 29(18), 1900015 (2019) doi:10.1002/adfm.201900015

  175. Unifying the hydrogen evolution and oxidation reactions kinetics in base by identifying the catalytic roles of hydroxyl-water-cation adducts
  Ershuai Liu, Jingkun Li, Li Jiao, Huong Thi Thanh Doan, Zeyan Liu, Zipeng Zhao, Yu Huang, KM Abraham, Sanjeev Mukerjee, Qingying Jia
  J. Am. Chem. Soc. 141(7), 3232-3239 (2019) doi:10.1021/jacs.8b13228

  174. Single atom electrocatalysts supported on graphene or graphene-like carbons
  Huilong Fei, Juncai Dong, Dongliang Chen, Tiandou Hu, Xidong Duan, Imran Shakir, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  Chem. Soc. Rev. 48(20), 5207-5241 (2019) doi:10.1039/C9CS00422J

  173.PtBased Nanocrystal for Electrocatalytic Oxygen Reduction
  Zipeng Zhao, Changli Chen, Zeyan Liu, Jin Huang, Menghao Wu, Haotian Liu, Yujing Li, Yu Huang,
  Adv. Mater. 1808115 (2019) doi:10.1002/adma.201808115

  172.Synthesis of surface controlled nickel/palladium hydride nanodendrites with high performance in benzyl alcohol oxidation
  Zipeng Zhao, Michelle M. Flores Espinosa, Jihan Zhou, Wang Xue, Xiangfeng Duan, Jianwei Miao, Yu Huang,,
  Nano Res. 12, 1467-1472 (2019) doi:10.1007/s12274-019-2413-9

  171.A field-effect approach to directly profiling the localized states in monolayer MoS2
  Hao Wu, Yuan Liu, Zeyu Deng, Hung-Chieh Cheng, Dehui Li, Jian Guo, Qiyuan He, Sen Yang, Mengning Ding, Yun-Chiao Huang, Chen Wang, Yu Huang, Xiangfeng Duan,
  Sci. Bull. (2019) doi:10.1016/j.scib.2019.05.021

  170.Peptide-Assisted 2-D Assembly toward Free-Floating Ultrathin Platinum Nanoplates as Effective Electrocatalysts
  Enbo Zhu, Xucheng Yan, Shiyi Wang, Chen Wang, Mingjie Xu, Haotian Liu, Jin Huang, Wang Xue, Jin Cai, Hendrik Heinz, Yujing Li, Yu Huang,
  Nano Lett. 19, 3730-3736 (2019) doi:10.1021/acs.nanolett.9b00867 

  169.Self-Assembled Molecular-Electronic Films Controlled by Room Temperature Quantum Interference
  Marjan Famili, Chuancheng Jia, Xunshan Liu, Peiqi Wang, Iain M Grace, Jian Guo, Yuan Liu, Ziying Feng, Yiliu Wang, Zipeng Zhao, Silvio Decurtins, Robert Häner, Yu Huang, Shi-Xia Liu, Colin J Lambert, Xiangfeng Duan,
  Chem 5, 474-484 (2019) doi:10.1016/j.chempr.2018.12.008

  168.Maximizing the Current Output in Self-Aligned Graphene-InAs-Metal Vertical Transistors
  Yuan Liu, Jian Guo, Enbo Zhu, Peiqi Wang, Vincent Gambin, Yu Huang, Xiangfeng Duan,
  ACS Nano 13, 847–854 (2019) doi:10.1021/acsnano.8b08617

  167.Nanoscale Structure Design for HighPerformance PtBased ORR Catalysts
  Meiling Liu, Zipeng Zhao, Xiangfeng Duan, Yu Huang,
  Adv. Mater. 31, 1802234 (2019) doi:10.1002/adma.201802234

  166.Hierarchical 3D electrodes for electrochemical energy storage
  Hongtao Sun, Jian Zhu, Daniel Baumann, Lele Peng, Yuxi Xu, Imran Shakir, Yu Huang, Xiangfeng Duan,
  Nat. Rev. Mater. 4, 45-60 (2019) doi:10.1038/s41578-018-0069-9

  165.A Highly Active Star Decahedron Cu Nanocatalyst for Hydrocarbon Production at Low Overpotentials
  Chungseok Choi, Tao Cheng, Michelle Flores Espinosa, Huilong Fei, Xiangfeng Duan, William A Goddard III, Yu Huang,
  Adv. Mater. 31, 1805405 (2019) doi:10.1002/adma.201805405

  164.High-Performance Black Phosphorus Field-Effect Transistors with Long-Term Air Stability
  Daowei He, Yiliu Wang, Yu Huang, Yi Shi, Xinran Wang, Xiangfeng Duan,
  Nano Lett. 19, 331-337 (2019) doi:10.1021/acs.nanolett.8b03940

  163.Ultrathin wavy Rh nanowires as highly effective electrocatalysts for methanol oxidation reaction with ultrahigh ECSA
  Xiaoyang Fu, Zipeng Zhao, Chengzhang Wan, Yiliu Wang, Zheng Fan, Frank Song, Bocheng Cao, Mufan Li, Wang Xue, Yu Huang, Xiangfeng Duan,
  Nano Res. 12, 211-215 (2019) doi:10.1007/s12274-018-2204-8

   

   

  2018 Publications:

  162.Solution-processable 2D semiconductors for high-performance large-area electronics 
  Zhaoyang Lin, Yuan Liu, Udayabagya Halim, Mengning Ding, Yuanyue Liu, Yiliu Wang, Chuancheng Jia, Peng Chen, Xidong Duan, Chen Wang, Frank Song, Mufan Li, Chengzhang Wan, Yu Huang and Xiangfeng Duan, 
  Nature (2018) doi:10.1038/s41586-018-0574-4

  161.Approaching the Schottky–Mott limit in van der Waals metal–semiconductor junctions 
  Yuan Liu, Jian Guo, Enbo Zhu, Lei Liao, Sung-Joon Lee, Mengning Ding, Imran Shakir, Vincent Gambin, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nature 557, 696-700 (2018) doi:10.1038/s41586-018-0129-8

  160.Monolayer atomic crystal molecular superlattices 
  Chen Wang, Qiyuan He, Udayabagya Halim, Yuanyue Liu, Enbo Zhu, Zhaoyang Lin, Hai Xiao, Xidong Duan, Ziying Feng, Rui Cheng, Nathan O Weiss, Guojun Ye, Yun-Chiao Huang, Hao Wu, Hung-Chieh Cheng, Imran Shakir, Lei Liao, Xianhui Chen, William A Goddard III, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nature 555, 231-236 (2018) doi:10.1038/nature25774

  159.Building two-dimensional materials one row at a time: Avoiding the nucleation barrier 
  Jiajun Chen, Enbo Zhu, Juan Liu, Shuai Zhang, Zhaoyang Lin, Xiangfeng Duan, Hendrik Heinz, Yu Huang, James J De Yoreo, 
  Science 362, 1135-1139 (2018) doi:10.1126/science.aau4146

  158.Long-Range Hierarchical Nanocrystal Assembly Driven by Molecular Structural Transformation 
  Enbo Zhu, Shiyi Wang, Xucheng Yan, Masoud Sobani, Lingyan Ruan, Chen Wang, Yuan Liu, Xiangfeng Duan, Hendrik Heinz, Yu Huang, 
  J. Am. Chem. Soc. 141, 1498–1505 (2018) doi:10.1021/jacs.8b08023

  157.Synthetic Control of Two-Dimensional NiTe2 Single Crystals with Highly Uniform Thickness Distributions 
  Bei Zhao, Weiqi Dang, Yuan Liu, Bo Li, Jia Li, Jun Luo, Zhengwei Zhang, Ruixia Wu, Huifang Ma, Guangzhuang Sun, Yu Huang, Xidong Duan, Xiangfeng Duan, 
  J. Am. Chem. Soc. 140, 14217-14223 (2018) doi:10.1021/jacs.8b08124

  156.Quantum interference mediated vertical molecular tunneling transistors 
  Chuancheng Jia, Marjan Famili, Marco Carlotti, Yuan Liu, Peiqi Wang, Iain M Grace, Ziying Feng, Yiliu Wang, Zipeng Zhao, Mengning Ding, Xiang Xu, Chen Wang, Sung-Joon Lee, Yu Huang, Ryan C Chiechi, Colin J Lambert, Xiangfeng Duan, 
  Sci. Adv. 4, eaat8237 (2018) doi:10.1126/sciadv.aat8237

  155.Improvement by Channel Recess of Contact Resistance and Gate Control in Large-Scale Spin-Coated MoS2 MOSFETs 
  Kuanchen Xiong, Lei Li, Roderick J Marstell, Asher Madjar, Nicholas C Strandwitz, James CM Hwang, Zhaoyang Lin, Yu Huang, Xiangfeng Duan, Alexander Göritz, Matthias Wietstruck, Mehmet Kaynak, 
  IEEE Electron Device Letters 39, 1453-1456 (2018) doi:10.1109/LED.2018.2854789

  154.MicrowaveAssisted Rapid Synthesis of GrapheneSupported Single Atomic Metals 
  Huilong Fei, Juncai Dong, Chengzhang Wan, Zipeng Zhao, Xiang Xu, Zhaoyang Lin, Yiliu Wang, Haotian Liu, Ketao Zang, Jun Luo, Shenglong Zhao, Wei Hu, Wensheng Yan, Imran Shakir, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Adv. Mater. 30, 1802146 (2018) doi:10.1002/adma.201802146

  153.Gate-tunable frequency combs in graphene–nitride microresonators 
  Baicheng Yao, Shu-Wei Huang, Yuan Liu, Abhinav Kumar Vinod, Chanyeol Choi, Michael Hoff, Yongnan Li, Mingbin Yu, Ziying Feng, Dim-Lee Kwong, Yu Huang, Yunjiang Rao, Xiangfeng Duan & Chee Wei Wong , 
  Nature 558, 410-414 (2018) doi:10.1038/s41586-018-0216-x

  152.On-Chip in Situ Monitoring of Competitive Interfacial Anionic Chemisorption as a Descriptor for Oxygen Reduction Kinetics 
  Mengning Ding, Guangyan Zhong, Zipeng Zhao, Zhihong Huang, Mufan Li, Hui-Ying Shiu, Yuan Liu, Imran Shakir, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  ACS Cent. Sci. (2018) doi:10.1021/acscentsci.8b00082

  151.FewLayer GeAs FieldEffect Transistors and Infrared Photodetectors 
  Jian Guo, Yuan Liu, Yue Ma, Enbo Zhu, Shannon Lee, Zixuan Lu, Zipeng Zhao, Changhao Xu, SungJoon Lee, Hao Wu, Kirill Kovnir, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Adv. Mater 1705934 (2018) doi:10.1002/adma.201705934

  150.Roles of Mo Surface Dopants in Enhancing the ORR Performance of Octahedral PtNi Nanoparticles 
  Qingying Jia, Zipeng Zhao, Liang Cao, Jingkun Li, Shraboni Ghoshal, Veronica Davies, Eli Stavitski, Klaus Attenkofer, Zeyan Liu, Mufan Li, Xiangfeng Duan, Sanjeev Mukerjee, Tim Mueller, Yu Huang, 
  Nano Lett. 18, 798-804 (2018) doi:10.1021/acs.nanolett.7b04007

  149.Synergistically Enhanced Oxygen Reduction Electrocatalysis by Subsurface Atoms in Ternary PdCuNi Alloy Catalysts 
  Huawei Wang, Wenjia Luo, Lujun Zhu, Zipeng Zhao, Bin E, Wenzhe Tu, Xiaoxing Ke, Manling Sui, Changfeng Chen, Qi Chen, Yujing Li, Yu Huang, 
  Adv. Funct. Mater. 28, 1707219 (2018) doi:10.1002/adfm.201707219

  148.General synthesis and definitive structural identification of MN4C4 single-atom catalysts with tunable electrocatalytic activities 
  Huilong Fei, Juncai Dong, Yexin Feng, Christopher S Allen, Chengzhang Wan, Boris Volosskiy, Mufan Li, Zipeng Zhao, Yiliu Wang, Hongtao Sun, Pengfei An, Wenxing Chen, Zhiying Guo, Chain Lee, Dongliang Chen, Imran Shakir, Mingjie Liu, Tiandou Hu, Yadong Li, Angus I Kirkland, Xiangfeng Duan, Yu Huang, 
  Nat. Catal. 1, 63-72 (2018) doi:10.1038/s41929-017-0008-y

  147.Highly-anisotropic optical and electrical properties in layered SnSe 
  Shengxue Yang, Yuan Liu, Minghui Wu, Li-Dong Zhao, Zhaoyang Lin, Hung-chieh Cheng, Yiliu Wang, Chengbao Jiang, Su-Huai Wei, Li Huang, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nano Res. 11, 554-564 (2018) doi:10.1007/s12274-017-1712-2


  Back to the top ↑

   

  2017 Publications:

  146.Three-dimensional holey-graphene/niobia composite architectures for ultrahigh-rate energy storage 
  Hongtao Sun, Lin Mei, Junfei Liang, Zipeng Zhao, Chain Lee, Huilong Fei, Mengning Ding, Jonathan Lau, Mufan Li, Chen Wang, Xu Xu, Guolin Hao, Benjamin Papandrea, Imran Shakir, Bruce Dunn, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Science 356, 599-604 (2017) doi:10.1126/science.aam5852

  145.Broadband gate-tunable terahertz plasmons in graphene heterostructures 
  Baicheng Yao, Yuan Liu, Shu-Wei Huang, Chanyeol Choi, Zhenda Xie, Jaime Flor Flores, Yu Wu, Mingbin Yu, Dim-Lee Kwong, Yu Huang, Yunjiang Rao, Xiangfeng Duan, Chee Wei Wong, 
  Nature Photonics 12, 22-28 (2017) doi:10.1038/s41566-017-0054-7

  144.Improved ethanol electrooxidation performance by shortening Pd–Ni active site distance in Pd–Ni–P nanocatalysts 
  Lin Chen, Lilin Lu, Hengli Zhu, Yueguang Chen, Yu Huang, Yadong Li, Leyu Wang, 
  Nature Commun. 8, 14136 (2017) doi:10.1038/ncomms14136

  143.Molecular ligand modulation of palladium nanocatalysts for highly efficient and robust heterogeneous oxidation of cyclohexenone to phenol 
  Teng Xue, Zhaoyang Lin, Chin-Yi Chiu, Yongjia Li, Lingyan Ruan, Gongming Wang, Zipeng Zhao, Chain Lee, Xiangfeng Duan, Yu Huang, 
  Sci. Adv. 3, e1600615 (2017) doi:10.1126/sciadv.1600615

  142.Layer-by-Layer Degradation of Methylammonium Lead Tri-iodide Perovskite Microplates 
  Zheng Fan, Hai Xiao, Yiliu Wang, Zipeng Zhao, Zhaoyang Lin, Hung-Chieh Cheng, Sung-Joon Lee, Gongming Wang, Ziying Feng, William A Goddard III, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Joule 1, 548-562 (2017) doi:10.1016/j.joule.2017.08.005

  141.Vertical Charge Transport and Negative Transconductance in Multi-Layer Molybdenum Disulfides 
  Yuan Liu, Jian Guo, Qiyuan He, Hao Wu, Hung-Chieh Cheng, Mengning Ding, Imran Shakir, Vincent Gambin, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nano Lett. 17, 5495-5501 (2017) doi:10.1021/acs.nanolett.7b02161

  140.Confined Pyrolysis within Metal-Organic Frameworks to Uniform Ru3 Clusters for Efficient Oxidation of Alcohols 
  Shufang Ji, Chen Yuanjun, Qiang Fu, Yifeng Chen, Juncai Dong, Wenxing Chen, Zhi Li, Yu Wang, Lin Gu, Wei He, Chen Chen, Qing Peng, Yu Huang, Xiangfeng Duan, Dingsheng Wang, Claudia Draxl, Yadong Li, 
  J. Am. Chem. Soc. 139, 9795-9798 (2017) doi:10.1021/jacs.7b05018

  139.A Solution Processable HighPerformance Thermoelectric Copper Selenide Thin Film 
  Zhaoyang Lin, Courtney Hollar, Joon Sang Kang, Anxiang Yin, Yiliu Wang, HuiYing Shiu, Yu Huang, Yongjie Hu, Yanliang Zhang, Xiangfeng Duan, 
  Adv. Mater. 29, 1606662 (2017) doi:10.1002/adma.201606662

  138.Ambipolar Barristors for Reconfigurable Logic Circuits 
  Yuan Liu, Guo Zhang, Hailong Zhou, Zheng Li, Rui Cheng, Yang Xu, Vincent Gambin, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nano Lett. 17, 1448-1454 (2017) doi:10.1021/acs.nanolett.6b04417

  137.Gate-induced insulator to band-like transport transition in organolead halide perovskite 
  Dehui Li, Hung-Chieh Cheng, Hao Wu, Yiliu Wang, Jian Guo, Gongming Wang, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  J. Phys. Chem. Lett. 8, 429-434 (2017) doi:10.1021/acs.jpclett.6b02841


  Back to the top ↑

   

  2016 Publications:

  136.Ultrafine jagged platinum nanowires enable ultrahigh mass activity for the oxygen reduction reaction 
  Mufan Li, Zipeng Zhao, Tao Cheng, Alessandro Fortunelli, Chih-Yen Chen, Rong Yu, Qinghua Zhang, Lin Gu, Boris V Merinov, Zhaoyang Lin, Enbo Zhu, Ted Yu, Qingying Jia, Jinghua Guo, Liang Zhang, William A Goddard, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Science 354, 1414-1419 (2016) doi:10.1126/science.aaf9050

  135.Size-dependent phase transition in methylammonium lead iodide perovskite microplate crystals 
  Dehui Li, Gongming Wang, Hung-Chieh Cheng, Chih-Yen Chen, Hao Wu, Yuan Liu, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nature Commun. 7, 11330 (2016) doi:doi:10.1038/ncomms11330

  134.A hyperaccumulation pathway to three-dimensional hierarchical porous nanocomposites for highly robust high-power electrodes
  Jian Zhu, Yu Shan, Tao Wang, Hongtao Sun, Zipeng Zhao, Lin Mei, Zheng Fan, Zhi Xu, Imran Shakir, Yu Huang, Bingan Lu, Xiangfeng Duan, 
  Nature Commun. 7, 13432 (2016) doi:10.1038/ncomms13432

  133.Scalable solution-phase epitaxial growth of symmetry-mismatched heterostructures on two-dimensional crystal soft template 
  Zhaoyang Lin, Anxiang Yin, Jun Mao, Yi Xia, Nicholas Kempf, Qiyuan He, Yiliu Wang, Chih-Yen Chen, Yanliang Zhang, Vidvuds Ozolins, Zhifeng Ren, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Sci. Adv. 2, e1600993 (2016) doi:10.1126/sciadv.1600993

  132.Nanoelectronic Investigation Reveals the Electrochemical Basis of Electrical Conductivity in Shewanella and Geobacter 
  Mengning Ding, Hui-Ying Shiu, Shiue-Lin Li, Calvin K Lee, Gongming Wang, Hao Wu, Nathan O Weiss, Thomas D Young, Paul S Weiss, Gerard CL Wong, Kenneth H Nealson, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  ACS Nano 10, 9919-9926 (2016) doi:10.1021/acsnano.6b03655

  131.The Effect of Thermal Annealing on Charge Transport in Organolead Halide Perovskite Microplate FieldEffect Transistors 
  Dehui Li, Hung‐Chieh Cheng, Yiliu Wang, Zipeng Zhao, Gongming Wang, Hao Wu, Qiyuan He, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Adv. Mater. 29, 1601959 (2016) doi:10.1002/adma.201601959

  130.Highly Sensitive Chemical Detection with Tunable Sensitivity and Selectivity from Ultrathin Platinum Nanowires 
  Mengning Ding, Yuan Liu, Gongming Wang, Zipeng Zhao, Anxiang Yin, Qiyuan He, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Small 13, 1602969 (2016) doi:10.1002/smll.201602969

  129.Tuning the Catalytic Activity of a Metal–Organic Framework Derived Copper and Nitrogen Co-Doped Carbon Composite for Oxygen Reduction Reaction 
  Boris Volosskiy, Huilong Fei, Zipeng Zhao, Stacy Lee, Mufan Li, Zhaoyang Lin, Benjamin Papandrea, Chen Wang, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  ACS Appl. Mater. Interfaces 8, 26769-26774 (2016) doi:10.1021/acsami.6b08320

  128.Borylation and selective reduction of α,β-unsaturated ketones under mild conditions catalyzed by Cu nanoparticles 
  Xin-Feng Zhou, Yu-Yang Sun, Ya-Dong Wu, Jian-Jun Dai, Jun Xu, Yu Huang, Hua-Jian Xu, 
  Tetrahedron 72, 5691-5698 (2016) doi:10.1016/j.tet.2016.07.079

  127.Pushing the Performance Limit of Sub-100 nm Molybdenum Disulfide Transistors 
  Yuan Liu, Jian Guo, Yecun Wu, Enbo Zhu, Nathan O Weiss, Qiyuan He, Hao Wu, Hung-Chieh Cheng, Yang Xu, Imran Shakir, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nano Lett. 16, 6337-6342 (2016) doi:10.1021/acs.nanolett.6b02713

  126.Composition tunable ternary Pt–Ni–Co octahedra for optimized oxygen reduction activity 
  Zipeng Zhao, Miao Feng, Jihan Zhou, Zeyan Liu, Mufan Li, Zheng Fan, Oshton Tsen, Jianwei Miao, Xiangfeng Duan, Yu Huang, 
  Chem. Commun. 52, 11215-11218 (2016) doi:10.1039/C6CC06165F

  125.Van der Waals heterostructures and devices 
  Yuan Liu, Nathan O Weiss, Xidong Duan, Hung-Chieh Cheng, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nat. Rev. Mater. 1, 16042 (2016) doi:10.1038/natrevmats.2016.42

  124.Electronic and ionic transport dynamics in organolead halide perovskites 
  Dehui Li, Hao Wu, Hung-Chieh Cheng, Gongming Wang, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  ACS Nano 10, 6933-6941 (2016) doi:10.1021/acsnano.6b02795

  123.HighCurrentDensity VerticalTunneling Transistors from Graphene/Highly Doped Silicon Heterostructures 
  Yuan Liu, Jiming Sheng, Hao Wu, Qiyuan He, Hung‐Chieh Cheng, Muhammad Imran Shakir, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Adv. Mater. 28, 4120-4125 (2016) doi:10.1002/adma.201506173

  122.Ultrasmall Cu7S4@MoS2 HeteroNanoframes with Abundant Active Edge Sites for UltrahighPerformance Hydrogen Evolution 
  Jun Xu, Jiabin Cui, Chong Guo, Zipeng Zhao, Rui Jiang, Suying Xu, Zhongbin Zhuang, Yu Huang, Leyu Wang, Yadong Li, 
  Angew. Chem. 55, 6502-6505 (2016) doi:10.1002/anie.201600686

  121.Morphology and Phase Controlled Construction of Pt–Ni Nanostructures for Efficient Electrocatalysis 
  Jiabao Ding, Lingzheng Bu, Shaojun Guo, Zipeng Zhao, Enbo Zhu, Yu Huang, Xiaoqing Huang, 
  Nano Lett. 16, 2762–2767 (2016) doi:10.1021/acs.nanolett.6b00471

  120.Plasmonic/Nonlinear Optical Material Core/Shell Nanorods as Nanoscale Plasmon Modulators and Optical Voltage Sensors 
  Anxiang Yin, Qiyuan He, Zhaoyang Lin, Liang Luo, Yuan Liu, Sen Yang, Hao Wu, Mengning Ding, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Angew. Chemie Intl. Ed. 128, 593-597 (2016) doi:10.1002/ange.201508586

  119.Three-dimensional graphene framework with ultra-high sulfur content for a robust lithium–sulfur battery 
  Benjamin Papandrea, Xu Xu, Yuxi Xu, Chih-Yen Chen, Zhaoyang Lin, Gongming Wang, Yanzhu Luo, Matthew Liu, Yu Huang, Liqiang Mai, Xiangfeng Duan, 
  Nano Res. 9, 240-248 (2016) doi:10.1007/s12274-016-1005-1

  118.In situ development of highly concave and composition-confined PtNi octahedra with high oxygen reduction reaction activity and durability 
  Enbo Zhu, Yongjia Li, Chin-Yi Chiu, Xiaoqing Huang, Mufan Li, Zipeng Zhao, Yuan Liu, Xiangfeng Duan, Yu Huang, 
  Nano Res. 9, 149-157 (2016) doi:10.1007/s12274-015-0927-3

  117.van der Waals Heterojunction Devices Based on Organohalide Perovskites and Two-Dimensional Materials 
  Hung-Chieh Cheng, Gongming Wang, Dehui Li, Qiyuan He, Anxiang Yin, Yuan Liu, Hao Wu, Mengning Ding, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nano Lett. 16, 367-373 (2016) doi:10.1021/acs.nanolett.5b03944

  Back to the top ↑

   

   

  2015 Publications:

  116.High-performance transition metal–doped Pt3Ni octahedra for oxygen reduction reaction
  Xiaoqing Huang, Zipeng Zhao, Liang Cao, Yu Chen, Enbo Zhu, Zhaoyang Lin, Mufan Li., Aiming Yan, Alex Zettl, Y. Morris Wang, Xiangfeng Duan, Tim Mueller T, Yu Huang, 
  Science 348, 1230-1234 (2015) doi:10.1126/science.aaa8765

  115.An on-chip electrical transport spectroscopy approach for in situ monitoring electrochemical interfaces 
  Mengning Ding, Qiyuan He, Gongming Wang, Hung-Chieh Cheng, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nature Commun. 6, 7867 (2015) doi:10.1038/ncomms8867

  114.Electric-field-induced strong enhancement of electroluminescence in multilayer molybdenum disulfide 
  Dehui Li, Rui Cheng, Hailong Zhou, Chen Wang, Anxiang Yin, Yu Chen, Nathan O Weiss, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nature Commun. 6, 7509 (2015) doi:10.1038/ncomms8509

  113.Synthesis of Stable Shape-Controlled Catalytically Active β-Palladium Hydride 
  Zipeng Zhao, Xiaoqing Huang, Mufan Li, Gongming Wang, Chain Lee, Enbo Zhu, Xiangfeng Duan, Yu Huang, 
  J. Am. Chem. Soc. 137, 15672-15675 (2015) doi:10.1021/jacs.5b11543

  112.Synthesis of WS2xSe2–2x Alloy Nanosheets with Composition-Tunable Electronic Properties 
  Xidong Duan, Chen Wang, Zheng Fan, Guolin Hao, Liangzhi Kou, Udayabagya Halim, Honglai Li, Xueping Wu, Yicheng Wang, Jianhui Jiang, Anlian Pan, Yu Huang, Ruqin Yu, Xiangfeng Duan, 
  Nano Lett. 16, 264-269 (2015) doi:10.1021/acs.nanolett.5b03662

  111.High-performance organic vertical thin film transistor using graphene as a tunable contact 
  Yuan Liu, Hailong Zhou, Nathan O Weiss, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  ACS Nano 9, 11102-11108 (2015) doi:10.1021/acsnano.5b04612

  110.Seedless Growth of Palladium Nanocrystals with Tunable Structures: From Tetrahedra to Nanosheets 
  Ying Zhang, Mingsong Wang, Enbo Zhu, Yuebing Zheng, Yu Huang, Xiaoqing Huang, 
  Nano Lett. 15, 7519–7525 (2015) doi:10.1021/acs.nanolett.5b04019

  109.Wafer-scale growth of large arrays of perovskite microplate crystals for functional electronics and optoelectronics 
  Gongming Wang, Dehui Li, Hung-Chieh Cheng, Yongjia Li, Chih-Yen Chen, Anxiang Yin, Zipeng Zhao, Zhaoyang Lin, Hao Wu, Qiyuan He, Mengning Ding, Yuan Liu, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Sci. Adv. 1, e1500613 (2015) doi:10.1126/sciadv.1500613

  108.Near-Infrared Plasmonic-Enhanced Solar Energy Harvest for Highly Efficient Photocatalytic Reactions 
  Jiabin Cui, Yongjia Li, Lei Liu, Lin Chen, Jun Xu, Jingwen Ma, Gang Fang, Enbo Zhu, Hao Wu, Lixia Zhao, Leyu Wang, Yu Huang, 
  Nano Lett. 15, 6295–6301 (2015) doi:10.1021/acs.nanolett.5b00950

  107.PtxCuy nanocrystals with hexa-pod morphology and their electrocatalytic performances towards oxygen reduction reaction 
  Yujing Li, Fanxin Quan, Enbo Zhu, Lin Chen, Yu Huang, Changfeng Chen, 
  Nano Res. 8, 3342–3352 (2015) doi:10.1007/s12274-015-0834-7

  106.Significantly Enhanced Visible Light Photoelectrochemical Activity in TiO2 Nanowire Arrays by Nitrogen Implantation 
  Gongming Wang, Xiangheng Xiao, Wenqing Li, Zhaoyang Lin, Zipeng Zhao, Chi Chen, Chen Wang, Yongjia Li, Xiaoqing Huang, Ling Miao, Changzhong Jiang, Yu Huang, and Xiangfeng Duan, 
  Nano Lett. 15, 4241-4844 (2015) doi:10.1021/acs.nanolett.5b01547

  105.Solution Processable Holey Graphene Oxide and Its Derived Macrostructures for High-Performance Supercapacitors 
  Yuxi Xu, Chih-Yen Chen, Zipeng Zhao, Zhaoyang Lin, Chain Lee, Xu Xu, Chen Wang, Yu Huang, Muhammad Imran Shakir, Xiangfeng Duan, 
  Nano Lett. 15, 4605–4610 (2015) doi:10.1021/acs.nanolett.5b01212

  104.Toward Barrier Free Contact to Molybdenum Disulfide Using Graphene Electrodes 
  Yuan Liu, Hao Wu, Hung Chieh Cheng, Sen Yang, Enbo Zhu, Qiyuan He, Mengning Ding, Dehui Li, Jian Guo, Nathan O Weiss, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nano Lett. 15, 3030–3034 (2015) doi:10.1021/nl504957p

  103.Cosolvent Approach for Solution-Processable Electronic Thin Films 
  Zhaoyang Lin, Qiyuan He, Anxiang Yin, Yuxi Xu, Chen Wang, Mengning Ding, Hung-Chieh Cheng, Benjamin Papandrea, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  ACS Nano 9, 4398–4405 (2015) doi:10.1021/acsnano.5b00886

  102.Solvated Graphene Frameworks as High-Performance Anodes for Lithium-Ion Batteries 
  Yuxi Xu, Zhaoyang Lin, Xing Zhong, Ben Papandrea, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Angew. Chemie Intl. Ed. 54, 5345–5350 (2015) doi:10.1002/anie.201500677

  101.Reduced graphene oxide/silicon nanowire heterostructures with enhanced photoactivity and superior photoelectrochemical stability 
  Xing Zhong, Gongming Wang, Benjamin Papandrea, Mufan Li, Yuxi Xu, Yu Chen, Chih-Yen Chen, Hailong Zhou, Teng Xue, Yongjia Li, Dehui Li, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nano Res. online (2015) doi:10.1007/s12274-015-0790-2

  100.Metal-Organic Framework Templated Synthesis of Ultrathin, Well-Aligned Metallic Nanowires 
  Boris Volosskiy, Kenta Niwa, Yu Chen, Zipeng Zhao, Nathan O Weiss, Xing Zhong, Mengning Ding, Chain Lee, Yu Huang, Xiangfeng Duan
  ACS Nano 9, 3044–3049 (2015) doi:10.1021/nn5072446

  99.   Molecular Mechanism of Specific Recognition of Cubic Pt Nanocrystals by Peptides and of the Concentration-Dependent Formation from Seed Crystals 
  Hadi Ramezani‐Dakhel, Lingyan Ruan, Yu Huang, Hendrik Heinz, 
  Adv. Fun. Mat 25, 1374-1384 (2015) doi:10.1002/adfm.201404136

  98.   Large Area Growth and Electrical Properties of p-Type WSe2 Atomic Layers 
  Hailong Zhou, Chen Wang, Jonathan C Shaw, Rui Cheng, Yu Chen, Xiaoqing Huang, Yuan Liu, Nathan O Weiss, Zhaoyang Lin, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nano Lett. 15, 709–713 (2015) doi:10.1021/nl504256y

  97.   Highly sensitive detection of mercury(II) ions with few-layer molybdenum disulfide 
  Shan Jiang, Rui Cheng, Rita Ng, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nano Res. 8, 257-262 (2015) doi:10.1007/s12274-014-0658-x

  Back to the top ↑

   

  2014 Publications:

  96.   Lateral epitaxial growth of two-dimensional layered semiconductor heterojunctions 
  Xidong Duan, Chen Wang, Jonathan C Shaw, Rui Cheng, Yu Chen, Honglai Li, Xueping Wu, Ying Tang, Qinling Zhang, Anlian Pan, Jianhui Jiang, Ruqing Yu, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nature Nanotech. 9, 1024–1030 (2014) doi:10.1038/nnano.2014.222

  95.   Few-layer ​molybdenum disulfide transistors and circuits for high-speed flexible electronics 
  Rui Cheng, Shan Jiang, Yu Chen, Yuan Liu, Nathan Weiss, Hung-Chieh Cheng, Hao Wu, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nature Commun. 5, 5413 (2014) doi:10.1038/ncomms6143

  94.   Holey graphene frameworks for highly efficient capacitive energy storage 
  Yuxi Xu, Zhaoyang Lin, Xing Zhong, Xiaoqing Huang, Nathan O Weiss, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nature Commun. 5, 4554 (2014) doi:10.1038/ncomms5554

  93.   Integration of molecular and enzymatic catalysts on graphene for biomimetic generation of antithrombotic species 
  Teng Xue, Bo Peng, Min Xue, Xing Zhong, Chin-Yi Chiu, Si Yang, Yongquan Qu, Lingyan Ruan, Shan Jiang, Sergey Dubin, Richard B Kaner, Jeffrey I Zink, Mark E Meyerhoff, Xiangfeng Duan, Yu Huang, 
  Nature Commun. 5, 3200 (2014) doi:10.1038/ncomms4200

  92.   Solution Processable Colloidal Nanoplates as Building Blocks for High-Performance Electronic Thin Films on Flexible Substrates 
  Zhaoyang Lin, Yu Chen, Anxiang Yin, Qiyuan He, Xiaoqing Huang, Yuxi Xu, Yuan Liu, Xing Zhong, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nano Lett. 14, 6547–6553 (2014) doi:10.1021/nl503140c

  91.   Vertical heterostructure field effect transistor for high performance electronics 
  Yuan Liu, Yu Huang and Xiangfeng Duan, 
  Solid-State and Integrated Circuit Technology (ICSICT) 12, 1-4 (2014) doi:10.1109/ICSICT.2014.7021165

  90.   Metal–semiconductor transition in atomically thin Bi2Sr2Co2O8 nanosheets 
  Yang Wang, Rui Cheng, Jianjin Dong, Yuan Liu, Hailong Zhou, Woo Jong Yu, Ichiro Terasaki, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  APL Mat. 2, 092507 (2014) doi:10.1063/1.4892975

  89.   Electroluminescence and Photocurrent Generation from Atomically Sharp WSe2/MoS2 Heterojunction p–n Diodes 
  Rui Cheng, Dehui Li, Hailong Zhou, Chen Wang, Anxiang Yin, Shan Jiang, Yuan Liu, Yu Chen, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nano Lett. 14, 5590-5597 (2014) doi:10.1021/nl502075n

  88.   A rational design of carbon-supported dispersive Pt-based octahedra as efficient oxygen reduction reaction catalysts 
  Xiaoqing Huang, Zipeng Zhao, Yu Chen, Enbo Zhu, Mufan Li, Xiangfeng Duan, Yu Huang, 
  Energy Environ. Sci. 7, 2957-2962 (2014) doi:10.1039/C4EE01082E

  87.   A Rational Biomimetic Approach to Structure Defect Generation in Colloidal Nanocrystals 
  Lingyan Ruan, Hadi Ramezani-Dakhel, Chain Lee, Yongjia Li, Xiangfeng Duan, Hendrik Heinz, Yu Huang, 
  ACS Nano 8, 6934-6944 (2014) doi:10.1021/nn501704k

  86.   High Density Catalytic Hot Spots in Ultrafine Wavy Nanowires 
  Xiaoqing Huang, Zipeng Zhao, Yu Chen, Chin-Yi Chiu, Lingyan Ruan, Yuan Liu, Mufan Li, Xiangfeng Duan, Yu Huang, 
  Nano Lett. 14, 3887-3894 (2014) doi:10.1021/nl501137a

  85.   Chemical vapor deposition growth of monolayer MoSe2 nanosheets 
  Jonathan C Shaw, Hailong Zhou, Yu Chen, Nathan O Weiss, Yuan Liu, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nano Res. 7, 1-7 (2014) doi:10.1007/s12274-014-0417-z

  84.   Nanoscale Joule Heating and Electromigration Enhanced Ripening of Silver Nanowire Contacts 
  Tze-Bin Song, Yu Chen, Choong-Heui Chung, Yang Yang, Brion Bob, Hsin-Sheng Duan, Gang Li, King-Ning Tu, Yu Huang, Yang Yang, 
  ACS Nano 8, 2804–2811 (2014) doi:10.1021/nn4065567


  Back to the top ↑

   

  2013 Publications:

  83.   Highly efficient gate-tunable photocurrent generation in vertical heterostructures of layered materials 
  Woo Jong Yu, Yuan Liu, Hailong Zhou, Anxiang Yin, Zheng Li, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nature Nanotech. 8, 952-958 (2013) doi:10.1038/nnano.2013.219

  82.   Real-time electrical detection of nitric oxide in biological systems with sub-nanomolar sensitivity 
  Shan Jiang, Rui Cheng, Xiang Wang, Teng Xue, Yuan Liu, Andre Nel, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nature Commun. 4, 2225 (2013) doi:10.1038/ncomms3225

  81.   Vertically stacked multi-heterostructures of layered materials for logic transistors and complementary inverters 
  Woo Jong Yu, Zheng Li, Hailong Zhou, Yu Chen, Yang Wang, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nature Mater. 12, 246–252 (2013) doi:10.1038/nmat3518

  80.   Chemical vapour deposition growth of large single crystals of monolayer and bilayer graphene 
  Hailong Zhou, Woo Jong Yu, Lixin Liu, Rui Cheng, Yu Chen, Xiaoqing Huang, Yuan Liu, Yang Wang, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nature Commun. 4, 2096 (2013) doi:10.1038/ncomms3096

  79.   Biomimetic Synthesis of an Ultrathin Platinum Nanowire Network with a High Twin Density for Enhanced Electrocatalytic Activity and Durability 
  Lingyan Ruan, Enbo Zhu, Yu Chen, Zhaoyang Lin, Xiaoqing Huang, Xiangfeng Duan, Yu Huang, 
  Angew. Chemie Intl. Ed. 52, 12577-12581 (2013) doi:10.1002/anie.201304658

  78.   Functionalized Graphene Hydrogel-Based High-Performance Supercapacitors 
  Yuxi Xu, Zhaoyang Lin, Xiaoqing Huang, Yang Wang, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Adv. Mat. 25, 5779-5784 (2013) doi:10.1002/adma.201301928

  77.   Facet-Selective Adsorption on Noble Metal Crystals Guided by Electrostatic Potential Surfaces of Aromatic Molecules 
  Chin-Yi Chiu, Hao Wu, Zhaoying Yao, Fei Zhou, Hua Zhang, Vidvuds Ozolins, Yu Huang, 
  J. Am. Chem. Soc. 135, 15489–15500 (2013) doi:10.1021/ja406018u

  76.   Gold Clusters Alloyed to Nanoporous Palladium Surfaces as Highly Active Bimetallic Oxidation Catalysts 
  Yongjia Li, Enbo Zhu, Yu Chen, Chinyi Chiu, Hang Yu, Xiaoqing Huang, Robert Hicks, Yu Huang, 
  ChemSusChem 6, 1868-1872 (2013) doi:10.1002/cssc.201300477

  75.   Very high energy density silicide–air primary batteries 
  Hua Zhang, Xing Zhong, Jonathan C Shaw, Lixin Liu, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Energy Environ. Sci. 6, 2621-2625 (2013) doi:10.1039/C3EE41157E

  74.   Kinetic Manipulation of Silicide Phase Formation in Si Nanowire Templates 
  Yu Chen, Yung-Chen Lin, Xing Zhong, Hung-Chieh Cheng, Xiangfeng Duan, Yu Huang, 
  Nano Lett. 13, 3703–3708 (2013) doi:10.1021/nl401593f

  73.   A versatile strategy to the selective synthesis of Cu nanocrystals and the in situ conversion to CuRu nanotubes 
  Xiaoqing Huang, Yu Chen, Chin-Yi Chiu, Hua Zhang, Yuxi Xu, Xiangfeng Duan, Yu Huang, 
  Nanoscale 5, 6284-6290 (2013) doi:10.1039/C3NR01290E

  72.   A Facile Strategy to Pt3Ni Nanocrystals with Highly Porous Features as Enhanced Oxygen Reduction Reaction Catalyst 
  Xiaoqing Huang, Enbo Zhu, Yu Chen, Yongjia Li, ChinYi Chiu, Yuxi Xu, Zhaoyang Lin, Xiangfeng Duan, Yu Huang, 
  Adv. Mater. 25, 2974-2979 (2013) doi:10.1002/adma.201205315

  71.   Plasmonic and Catalytic AuPd Nanowheels for Efficient Conversion of Light to Chemical Energy 
  Xiaoqing Huang, Yongjia Li, Yu Chen, Hailong Zhou, Xiangfeng Duan, Yu Huang, 
  Angew. Chem. Intl. Ed. 52, 6063-6067 (2013) doi:10.1002/anie.201301096

  70.   Flexible Solid-State Supercapacitors Based on Three-Dimensional Graphene Hydrogel Films 
  Yuxi Xu, Zhaoyang Lin, Xiaoqing Huang, Yuan Liu, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  ACS Nano 7, 4042-4049 (2013) doi:10.1021/nn4000836

  69.   Graphene-hemin hybrid material as effective catalyst for selective oxidation of primary C-H bond in toluene 
  Yongjia Li, Xiaoqing Huang, Yujing Li, Yuxi Xu, Yang Wang, Enbo Zhu, Xiangfeng Duan, Yu Huang, 
  Sci. Rep. 3, 1787 (2013) doi:10.1038/srep01787

  68.   Three-dimensional imaging of dislocations in a nanoparticle at atomic resolution 
  Chien-Chun Chen, Chun Zhu, Edward R White, Chin-Yi Chiu, MC Scott, BC Regan, Laurence D Marks, Yu Huang, Jianwei Miao, 
  Nature 496, 74-77 (2013) doi:10.1038/nature12009

  67.   Palladium-Based Nanostructures with Highly Porous Features and Perpendicular Pore Channels as Enhanced Organic Catalysts 
  Xiaoqing Huang, Yongjia Li, Yu Chen, Enbo Zhou, Yuxi Xu, Hailong Zhou, Xiangfeng Duan, Yu Huang, 
  Angew. Chemie Intl. Ed. 52, 2520-2524 (2013) doi:10.1002/anie.201208901

  66.   Tailoring Molecular Specificity Toward a Crystal Facet: a Lesson From Biorecognition Toward Pt{111} 
  Lingyan Ruan, Hadi Ramezani-Dakhel, Chin-Yi Chiu, Enbo Zhu, Yujing Li, Hendrik Heinz, Yu Huang, 
  Nano Lett. 13, 840-846 (2013) doi:10.1021/nl400022g

  65.   One-step strategy to graphene/Ni(OH)2 composite hydrogels as advanced three-dimensional supercapacitor electrode materials
  Yuxi Xu, Xiaoqing Huang, Zhaoyang Lin, Xing Zhong, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nano Res. 6, 65-76 (2013) doi:10.1007/s12274-012-0284-4

   

   

   

  2012 Publications:

  64.   Graphene: an emerging electronic material 
  Nathan O Weiss, Hailong Zhou, Lei Liao, Yuan Liu, Shan Jiang, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Adv. Mater. 24, 5782-5825 (2012) doi:10.1002/adma.201201482

  63.   High-yield chemical vapor deposition growth of high-quality large-area AB-stacked bilayer graphene 
  Lixin Liu, Hailong Zhou, Rui Cheng, Woo Jong Yu, Yuan Liu, Yu Chen, Jonathan Shaw, Xing Zhong, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  ACS Nano 6, 8241-8249 (2012) doi:10.1021/nn302918x

  62.   Synthesis of PtPd bimetal nanocrystals with controllable shape, composition, and their tunable catalytic properties 
  Xiaoqing Huang, Yujing Li, Yongjia Li, Hailong Zhou, Xiangfeng Duan, Yu Huang, 
  Nano Lett. 12, 4265-4270 (2012) doi:10.1021/nl301931m

  61.   Crystallinity Control of Ferromagnetic Contacts in Stressed Nanowire Templates and the Magnetic Domain Anisotropy 
  Yung-Chen Lin, Yu Chen, Renjie Chen, Kaushik Ghosh, Qihua Xiong, Yu Huang, 
  Nano Lett. 12, 4341-4348 (2012) doi:10.1021/nl302113r

  60.   Stabilization of High-Performance Oxygen Reduction Reaction Pt Electrocatalyst Supported on Reduced Graphene Oxide/Carbon Black Composite 
  Yujing Li, Yongjia Li, Enbo Zhu, Tait McLouth, Chin-Yi Chiu, Xiaoqing Huang, Yu Huang, 
  J. Am. Chem. Soc. 134, 12326-12329 (2012) doi:10.1021/ja3031449

  59.   High frequency self-aligned graphene transistors with transferred gate stack 
  Rui Cheng, Jingwei Bai, Lei Liao, Hailong Zhou, Yu Chen, Lixin Liu, Yung-Chen Lin, Shan Jiang, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 109, 11588-11592 (2012) doi:10.1073/pnas.1205696109

  58.   Low-temperature, seed-mediated synthesis of monodispersed hyperbranched PtRu nanoparticles and their electrocatalytic activity in methanol oxidation 
  Yujing Li, Yu Huang, 
  J. Mater. Chem. 22, 12461-12464 (2012) doi:10.1039/C2JM30892D

  57.   Scalable fabrication of self-aligned graphene transistors and circuits on glass 
  Lei Liao, Jingwei Bai, Rui Cheng, Hailong Zhou, Lixin Liu, Yuan Liu, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nano Lett. 12, 2653-2657 (2012) doi:10.1021/nl201922c

  56.   Kinetic Competition Model and Size-Dependent Phase Selection in 1-D Nanostructures 
  Yu Chen, Yung-Chen Lin, Chun-Wei Huang, Chun-Wen Wang, Lih-Juann Chen, Wen-Wei Wu, Yu Huang, 
  Nano Lett. 12, 3115-3120 (2012) doi:10.1021/nl300990q

  55.   Graphene supported hemin as a highly active biomimetic catalyst 
  Teng Xue, Shan Jiang, Yongquan Qu, Qiao Su, Rui Cheng, Sergey Dubin, ChinYi Chiu, Richard Kaner, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Angew. Chemie Intl. Ed. 51, 3725-3974 (2012) doi:10.1002/anie.201201328

  54.   Domain wall motion in synthetic Co2Si nanowires 
  Gang Liu, Yung-Chen Lin, Lei Liao, Lixin Liu, Yu Chen, Yuan Liu, Nathan O Weiss, Hailong Zhou, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nano Lett. 12, 1972-1976 (2012) doi:10.1021/nl204510p

  53.   Synthesis of bimetallic Pt-Pd core-shell nanocrystals and their high electrocatalytic activity modulated by Pd shell thickness 
  Yujing Li, Zhi Wei Wang, Chin-Yi Chiu, Lingyan Ruan, Wenbing Yang, Yang Yang, Richard E Palmer, Yu Huang, 
  Nanoscale 4, 845-851 (2012) doi:10.1039/C1NR11374G

  52.   High capacity silicon-air battery in alkaline solution 
  Xing Zhong, Hua Zhang, Yuan Liu, Jingwei Bai, Lei Liao, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  ChemSusChem 9, 177-180 (2012) doi:10.1002/cssc.201100426

  51.   Simplifying the creation of dumbbell-like Cu-Ag nanostructures and their enhanced catalytic activity 
  Xiaoqing Huang, Yujing Li, Hailong Zhou, Xing Zhong, Xiangfeng Duan, Yu Huang, 
  Chem.-Eur. J 18, 9505–9510 (2012) doi:10.1002/chem.201200817

  50.   A systematic study of atmospheric pressure chemical vapor deposition growth of large-area monolayer graphene 
  Lixin Liu, Hailong Zhou, Rui Cheng, Yu Chen, Yung-Chen Lin, Yongquan Qu, Jingwei Bai, Ivan A Ivanov, Gang Liu, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  J. Mater. Chem. 22, 1498-1503 (2012) doi:10.1039/C1JM14272K

   

   

  2011 Publications:

  49.   Plasmon resonance enhanced multicolour photodetection by graphene 
  Yuan Liu, Rui Cheng, Lei Liao, Hailong Zhou, Jingwei Bai, Gang Liu, Lixin Liu, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nature Commun. 2, 579 (2011) doi:10.1038/ncomms1589

  48.   Synthesis of Platinum Single-Twinned Right Bipyramid and {111}-Bipyramid through Targeted Control over Both Nucleation and Growth Using Specific Peptides 
  Lingyan Ruan, Chin-Yi Chiu, Yujing Li, Yu Huang, 
  Nano Lett. 11, 3040-3046 (2011) doi:10.1021/nl201958w

  47.   Top-Gated Chemical Vapor Deposition Grown Graphene Transistors with Current Saturation 
  Jingwei Bai, Lei Liao, Hailong Zhou, Rui Cheng, Lixin Liu, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nano Lett. 11, 2555-2559 (2011) doi:10.1021/nl201331x

  46.   Platinum nanocrystals selectively shaped using facet-specific peptide sequences 
  Chin-Yi Chiu, Yujing Li, Lingyan Ruan, Xingchen Ye, Christopher B Murray, Yu Huang, 
  Nature Chem. 3, 393-399 (2011) doi:10.1038/nchem.1025

  45.   Biomimetic synthesis of inorganic materials and their applications 
  Yujing Li, Chin-Yi Chiu, Yu Huang, 
  Pure Appl. Chem. 83, 111-125 (2011) doi:10.1351/PAC-CON-10-10-28

  44.   Linewidth roughness in nanowire-mask-based graphene nanoribbons 
  Guangyu Xu, Carlos M Torres Jr, Jingwei Bai, Jianshi Tang, Tao Yu, Yu Huang, Xiangfeng Duan, Yuegang Zhang, Kang L Wang, 
  Appl. Phys. Lett. 98, 243118 (2011) doi:10.1063/1.3599596

  43.   Edge effect on resistance scaling rules in graphene nanostructures 
  Guangyu Xu, Carlos M Torres Jr, Jianshi Tang, Jingwei Bai, Emil B Song, Yu Huang, Xiangfeng Duan, Yuegang Zhang, Kang L Wang, 
  Nano Lett. 119, 1082-1086 (2011) doi:10.1021/nl103966t

  42.   Composition tuning the upconversion emission in NaYF4:Yb/Tm hexaplate nanocrystals 
  Hua Zhang, Yujing Li, Yungchen Lin, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nanoscale 3, 261-270 (2011) doi:10.1039/c0nr00823k

  41.   Synthesis and electric properties of dicobalt silicide nanobelts 
  Yongquan Qu, Jingwei Bai, Lei Liao, Rui Cheng, Yung-Chen Lin, Yu Huang, Ting Guo, Xiangfeng Duan, 
  Chem. Comm. 47, 1255-1257 (2011) doi:10.1039/C0CC03922E 

  40.   Highly spectral dependent enhancement of upconversion emission with sputtered gold island films 
  Hua Zhang, Di Xu, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Chem. Comm. 47, 979-981 (2011) doi:10.1039/c0cc03566a

   

   

  2010 Publications:

  39.   Sub-100 nm channel length graphene transistors 
  Lei Liao, Jingwei Bai, Rui Cheng, Yung-Chen Lin, Shan Jiang, Yongquan Qu, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nano Lett. 10, 3952-3956 (2010) doi:10.1021/nl101724k

  38.   Fabrication and electrical properties of graphene nanoribbons 
  Jingwei Bai, Yu Huang, 
  3rd IEEE Intl. NanoElectron. Conf. (INEC) 70, 341-353 (2010) doi:10.1016/j.msr.2010.06.019 

  37.   High speed graphene transistors with a self-aligned nanowire gate 
  Lei Liao, Yung-Chen Lin, Mingqiang Bao, Rui Cheng, Jingwei Bai, Yuan Liu, Yongquan Qu, Kang L Wang, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nature 467, 305-308 (2010) doi:10.1038/nature09405 

  36.   Detection of Spin Polarized Carrier in Silicon Nanowire with Single Crystal MnSi as Magnetic Contacts 
  Yung-Chen Lin, Yu Chen, Alexandros Shailos, Yu Huang, 
  Nano Lett. 10, 2281-2287 (2010) doi:10.1021/nl101477q 

  35.   Size-controlled synthesis of Pd nanocrystals using a specific multifunctional peptide 
  Chin-Yi Chiu, Yujing Li, Yu Huang, 
  Nanoscale 2, 927-930 (2010) doi:10.1039/C0NR00194E 

  34.   High-performance top-gated graphene-nanoribbon transistors using zirconium oxide nanowires as high-dielectric-constant gate dielectrics 
  Lei Liao, Jingwei Bai, Yung‐Chen Lin, Yongquan Qu, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Adv. Mater. 22, 1941-1945 (2010) doi:10.1002/adma.200904415 

  33.   Morphology-Controlled Synthesis of Platinum Nanocrystals with Specific Peptides 
  Yujing Li, Yu Huang, 
  Adv. Mater. 22, 1921-1925 (2010) doi:10.1002/adma.200903944 

  32.   Rational design and synthesis of freestanding photoelectric nanodevices as highly efficient photocatalysts 
  Yongquan Qu, Lei Liao, Rui Cheng, Yue Wang, Yung-Chen Lin, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nano Lett. 10, 1941-1949 (2010) doi:10.1021/nl101010m 

  31.   Top-gated graphene nanoribbon transistors with ultrathin high-k dielectrics 
  Lei Liao, Jingwei Bai, Rui Cheng, Yung-Chen Lin, Shan Jiang, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nano Lett. 20, 1917-1921 (2010) doi:10.1021/nl101010m 

  30.   Photocatalytic properties of porous silicon nanowires 
  Yongquan Qu, Xing Zhong, Yujing Li, Lei Liao, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  J. Mater. Chem. 20, 3590-3594 (2010) doi:10.1039/c0jm00493f 

  29.   Plasmonic modulation of the upconversion fluorescence in NaYF4:Yb/Tm hexaplate nanocrystals using Gold nanoparticles or nanoshells 
  Hua Zhang, Yujing Li, Ivan A Ivanov, Yongquan Qu, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Angew Chemie Intl. Ed. 49, 2865-2868 (2010) doi:10.1002/anie.200905805 

  28.   Chemically synthesized semiconductor nanowires for high-performance electronics and optoelectronics 
  Xiangfeng Duan, and Yu Huang, 
  in Semiconductor Nanomaterials for Flexible Technologies, (Williams Andrew Publishing) ISBN: 9781437778236 

  27.   High-k oxide nanoribbons as gate dielectrics for high mobility top-gated graphene transistors 
  Lei Liao, Jingwei Bai, Yongquan Qu, Yung-chen Lin, Yujing Li, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 107, 6711-6715 (2010) doi:doi: 10.1073/pnas.0914117107 

  26.   Graphene nanomesh 
  Jingwei Bai, Xing Zhong, Shan Jiang, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nature Nanotech. 5, 190-194 (2010) doi:10.1038/nnano.2010.8 

  25.   Single-layer graphene on Al2O3/Si substrate: better contrast and higher performance of graphene transistors 
  Lei Liao, Jingwei Bai, Yongquan Qu, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nanotechnology 21, 015705 (2010) doi:10.1088/0957-4484/21/1/015705

  24.   Very large magnetoresistance in graphene nanoribbons 
  Jingwei Bai, Rui Cheng, Faxian Xiu, Lei Liao, Minsheng Wang, Alexandros Shailos, Kang L Wang, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nature Nanotech. 5, 655-659 (2010) doi:10.1038/nnano.2010.154

   

   

  2009 Publications:

  23.   Electrically conductive and optically active porous silicon nanowires 
  Yongquan Qu, Lei Liao, Yujing Li, Hua Zhang, Yu Huang, Xiangfeng Duan, 
  Nano Lett. 9, 4539-4543 (2009) doi:10.1021/nl903030h

  22.   Protein Nanocapsule Weaved with Enzymatically Degradable Polymeric Network 
  Z. Gu, M. Yan, B. Hu, K.-I. Joo, A. Biswas, Y. Huang, Y. Lu, P. Wang, and Y. Tang, 
  Nano Lett. 9, 4533-4538 (2009) doi:10.1021/nl902935b

  21.   Specific Peptide Regulated Synthesis of Ultrasmall Platinum Nanocrystals 
  Yujing Li, Gordon P Whyburn, Yu Huang, 
  J. Am. Chem. Soc. 131, 15998-15999 (2009) doi:10.1021/ja907235v

  20.   Rational fabrication of graphene nanoribbons using a nanowire etch mask 
  Jingwei Bai, Xiangfeng Duan, Yu Huang, 
  Nano Lett. 9, 2083-2087 (2009) doi:10.1021/nl900531n

  19.   Self-Aligned Nanolithography in a Nanogap 
  Yung-Chen Lin, Jingwei Bai, Yu Huang, 
  Nano Lett. 9, 2234-2238 (2009) doi:10.1021/nl9000597

  18.   Fluid assisted assembly of one-dimensional nanoparticle array inside inorganic nanotubes 
  Jingwei Bai, Suxian Huang, Leyu Wang, Yong Chen, Yu Huang, 
  J. Mater. Chem. 19, 921-923 (2009) doi:10.1039/B818325B 

   

   

  2008 Publications:

  17.   Protein and protein assembly based material structures 
  Gordon P Whyburn, Yujing Li, Yu Huang, 
  J. Mater. Chem. 18, 3755-3762 (2008) doi:10.1039/B807421F

  16.   Multifunctional Nanoparticles Displaying Magnetization and Near-IR Absorption 
  Leyu Wang, Jingwei Bai, Yujing Li, Yu Huang, 
  Angew. Chemie Intl. Ed. 47, 2439-2442 (2008) doi:10.1002/anie.200800014

  15.   Single Crystalline PtSi Nanowires, PtSi/Si/PtSi Nanowire Heterostructures, and Nanodevices 
  Yung-Chen Lin, Kuo-Chang Lu, Wen-Wei Wu, Jingwei Bai, Lih J Chen, KN Tu, Yu Huang, 
  Nano Lett. 8, 913-918 (2008) doi:10.1021/nl073279r

   

   

  2005 Publications:

  14.   Programmable Assembly of Nanoarchitectures Using Genetically Engineered Viruses
  Y. Huang, C.-Y. Chiang, S. K. Lee, Y. Gao, E. L. Hu, J. D. Yoreo, and A. M. Belcher, 
  Nano Lett. 5, 1429-1434 (2005) doi:10.1021/nl050795d

  13.   Nanowires for integrated multi color nanophotonics 
  Yu Huang, Xiangfeng Duan, Charles M Lieber, 
  Small 1, 142-147 (2005) 
  doi:10.1002/smll.200400030

  12.   Semiconductor nanowires: nanoscale electronics and optoelectronics 
  Yu Huang, Xiangfeng Duan, and Charles M. Lieber, 
  in Dekker Encyclopedia of Nanoscience and nanotechnology, (Marcel Dekker, Inc.) ISBN: 0824750551

   

   

  2004 Publications:

  11.   Integrated nanoscale electronics and optoelectronics: Exploring nanoscale science and technology through semiconductor nanowires 
  Yu Huang, Charles M Lieber, 
  Pure Appl. Chem. 76, 2051-2068 (2004) doi:10.1351/pac200476122051

   

   

  2003 Publications:

  10.   Single-nanowire electrically driven laser 
  Xiangfeng Duan, Yu Huang, Ritesh Agarwal, Charles M Lieber, 
  Nature 421, 241-145 (2003) doi:10.1038/nature01353

  9.     Nanowire nanoelectronics assembled from the bottom-up 
  Xiangfeng Duan, Yu Huang, Yi Cui, and Charles M. Lieber, 
  in Molecular Nanoelectronics, (American Scientific Publishers) ISBN: 1588830063

  8.      Nanowires as building blocks for nanoscale science and technology 
  Yi Cui, Xiangfeng Duan, Yu Huang, Charles M Lieber, 
  in Nanowires and Nanobelts: Materials, Properties and Devices, (Kluwer Academic/Plenum Publishers) ISBN: 1402074433

  7.      Nanowire nanocircuits 
  Xiangfeng Duan, Yu Huang, and Charles M. Lieber, 
  in McGraw-Hill Year Book of Science and Technology, (McGraw-Hill, New York) ISBN: 0071410627

   

   

  2002 Publications:

  6.      Nonvolatile memory and programmable logic from molecule-gated nanowires 
  Xiangfeng Duan, Yu Huang, and Charles M. Lieber, 
  Nano Lett. 2, 487-490 (2002) doi:10.1021/nl025532n

  5.      Gallium nitride nanowire nanodevices 
  Yu Huang, Xiangfeng Duan, Yi Cui, Charles M Lieber, 
  Nano Lett. 2, 101-104 (2002) doi:10.1021/nl015667d

   

   

  2001 Publications:

  4.      Logic gates and computation from assembled nanowire building blocks 
  Yu Huang, Xiangfeng Duan, Yi Cui, Lincoln J Lauhon, Kyoung-Ha Kim, Charles M Lieber
  Science 294, 1313-1317 (2001) doi:10.1126/science.1066192

  3.      Indium phosphide nanowires as building blocks for nanoscale electronic and optoelectronic devices 
  Xiangfeng Duan, Yu Huang, Yi Cui, Jianfang Wang, Charles M Lieber
  Nature 409, 66-69 (2001) doi:10.1038/35051047

  2.      Directed assembly of one dimensional nanostructures into functional networks 
  Yu Huang, Xiangfeng Duan, Qingqiao Wei, Charles M Lieber
  Science 291, 630-633 (2001) doi:10.1126/science.291.5504.630

   

   

  2000 Publications:

  1.      Straightforward Conversion Route to Nanocrystalline Monothiooxides of Rare Earths through a High-Temperature Colloid Technique 
  Yadong Li, Yu Huang, Tao Bai, and Longquan Li, 
  Inorg. Chem. 39, 3418-3420 (2000) doi:10.1021/ic9912169